Екзаменаційні запитання до білетів з біохімії для заочників

Тема 1. Клітина – головний структурний елемент живої матерії. Хімічний склад живих організмів.

1. Що вивчає наука біохімія?
2. Яке значення має біохімія для харчової та біотехнологічної промисловості?
3. Які загальні ознаки, що характеризують організми?
4. Назвіть головні структури (органели) клітини та їх функції.
5. Чим рослинна клітина відрізняється від клітини тварин?
6. Назвіть головні типи рослинних тканин.
7. Назвіть головні типи тваринних тканин.
8. Яка ієрархія організації живого организму?
9. Як підрозділяють хімічні елементи у живій речовині залежно від їх вмісту?
10. Які органічні та неорганічні речовини входять у склад живого организму?
11. Наведіть приклади пластичних та енергетичних речовин живих організмів.

Тема 2. Білкові речовини.

1. Дайте визначення білків та охарактеризуйте їх функції в організмі.
2. Наведіть приклад моноаміномонокарбонової амінокислоти.
3. Які фізико-хімічні властивості амінокислот?
4. Які амінокислоти називаються незамінними?
5. Напишіть формулу та назвіть дипептид, до складу якого входять амінокислоти валін та аланін.
6. Чим відрізняються одне від одного первинна, вторинна, третинна, четвертинна структури білку?
7. Що таке ізоелектрична точка білку?
8. Чому білки проявляють амфотерні властивості?
9. Як класифікуються білки?
10. Що відбувається при денатурації білку?
11. На чому заснована класифікація простих білків? Наведіть приклади простих білків.
12. Охарактеризуйте складні білки.

Тема 3. Нуклеїнові кислоти та інші сполуки нуклеотидної природи.

1. Що таке нуклеїнові кислоти?
2. Які азотисті основи входять у ДНК та РНК?
3. Чим відрізняються вищі (первинна, вторинна, третинна й четвертинна) структури нуклеїнових кислот?
4. Охарактеризуйте головні компоненти нуклеїнових кислот.
5. Чим відрізняються нуклеотиди від нуклеозидів?
6. У чому полягає відмінність між ДНК та РНК?
7. Дайте характеристику трьом типам РНК.
8. Напишіть структурну формулу АТФ, вкажіть макроергічні зв’язки.

Тема 4. Ферменти. Будова та властивості.

1. Що таке ферменти?
2. Чим відрізняються ферменти від каталізаторів неорганічної природи?
3. Яка хімічна природа ферментів?
4. Що таке активний центр ферменту?
5. Що таке апофермент та холофермент?
6. Який механізм дії ферментів?
7. Кінетика ферментативних реакцій.
8. Що таке специфічність дії ферментів?
9. Охарактеризуйте властивості ферментів – активність, специфічність, температурний та рН-оптимум.

Тема 5. Ферменти. Класифікація, характеристика окремих класів.

1. Назвіть принципи номенклатури й класифікації ферментів.
2. Наведіть приклад хімічної реакції за участю ферменту дегідрогенази.
3. Напишіть схему ферментативного розщеплення жиру.
4. Наведіть приклад хімічної реакції за участю ізомераз.

Тема 6. Обмін речовин та енергії. Обмін вуглеводів.

1. Дайте визначення поняттям метаболізм, катаболізм і анаболізм.
2. У чому сутність процесу обміну енергії у клітинах? Роль АТФ у енергетичному обміні.
3. Які біологічні функції вуглеводів?
4. Представте загальну схему катаболізму вуглеводів.
5. У чому сутність та взаємозв’язок процесів бродіння та дихання?
6. Що таке гліколіз? З яких стадій складається цей процес?
7. Поняття циклу Кребса. Якими стадіями він проходить?
8. У чому сутність анаболізму (фотосинтезу) вуглеводів у природі?
9. Види бродіння глюкози.

Тема 7. Ліпіди та їх обмін.

1. Які головні біологічні функції ліпідів?
2. Як класифікують ліпіди за хімічною будовою?
3. Наведіть приклади вищих жирних кислот, що входять у склад ліпідів.
4. Які жирні кислоти є есенціальними?
5. Наведіть приклади властивостей ліпідів: гідроліз, окислення.
6. Які головні етапи катаболізму тригліцеролів?
7. У чому сутність процесу β-окислення жирних кислот?
8. Наведіть головні етапи синтезу тригліцеролів.

Тема 8. Обмін амінокислот та білків.

1. Які головні етапи катаболізму білків у організмі?
2. Які продукти утворюються при дисиміляції амінокислот?
3. Як зв’язується аміак у живих організмах?
4. У чем сутність процесу утворення сечовини?
5. Як синтезуються у організмі рослин та тварин амінокислоти?
6. Опишіть головні етапи біосинтезу білка.
7. Назвіть загальні закономірності взаємозв’язку обміну речовин у організмі.

Тема 9. Вітаміни та інші біоактивні речовини.

1. Що таке вітаміни та як їх класифікують?
2. Які речовини мають антивітамінну дію?
3. Яку фізіологічну роль виконують вітаміни в організмі?
4. Які найважливіші водорозчинні вітаміни ви знаєте?
5. Що таке авітаміноз, гіповітаміноз та гіпервітаміноз?
6. Яка фізіологічна роль вітамінів групи В, їх хімічна будова та джерела?
7. Яка будова та властивості у вітаміну С?
8. Дайте характеристику жиророзчинним вітамінам?
9. Які сполуки відносять до вітаміноподібних?
10. У чому різниця між гормонами та фітогормонами? Їх роль у обміні речовин.

Рекомендована література

1. Капрельянц Л.В. Конспект лекцій з курсу «Біологічна хімія» для студентів, що навчаються за навчальним планом бакалаврів технологічних спеціальностей заочної форми – Одеса: ОНАХТ, 2012.
2. Дуденко Н.В., Павлоцька Л.Ф., Кривоносов М.В., Кратенко Р.І. Біологічна хімія – Харків: Прапор, 1999.
3. Боєчко Ф.Ф. Біологічна хімія. – Київ: Вища школа, 1995.

назад до списку

Останні новини:

Відкрита лекція «Наукові напрямки сучасної генетики»
18 жовтня відбулася відкрита лекція «Наукові напрямки сучасної генетики» кандидата білогічних наук, доцента кафедри генетки та молекулярної біології біологічного факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова Січняка Олександра Львовича. Були присутні викладачі та студенти кафедри
Вітаємо переможців олімпіади з технічної мікробіології
Семенченко К. ТХ-308а – I місце
Михайловська В. ТЗХ-33а – I місце
Дубина А. А. ТЛ-307 – II місце
Савченко В. В. ТЗХ-33а – III місце
Відкрита лекція доцента Труфкаті Людмили Вікторівни
26 вересня відбулася відкрита лекція (для групи ТЗХ-33 у рамках дисципліни «Мікробіологія галузі») доцента Труфкаті Людмили Вікторівни «Мікроорганізми – збудники бродіння заквасок і тіста. Сировина та поліпшувачі хлібопекарного виробництва. Особливості технологій хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів». Були присутні завідувач та викладачі кафедри БМФХ та представник методичного відділу ОНАХТ.
Олімпіада з технічної мікробіології
Олімпіада з технічної мікробіології відбудеться 12 жовтня о 14:30 в аудиторії А-424. Запрошуються усі бажаючі!