Питання з технічної мікробіології

1. Технічна мікробіологія. Історичні етапи розвитку науки.
2. Предмет та завдання технічної мікробіології.
3. Значення технічної мікробіології у харчових галузях та інших сферах народного господарства України.
4. Прокаріоти та еукаріоти. Основні анатомічні структури клітини.
5. Порівняльна характеристика будови прокаріотичної (бактеріальної) та еукаріотичної (мікроміцети, рослини, тварини) клітин.
6. Систематика мікроорганізмів. Бінарна номенклатура мікроорганізмів.
7. Морфологія бактерій. Замалюйте та приведіть приклади паличкоподібних бактерій.
8. Хвилясті форми мікроорганізмів. Рухомість мікроорганізмів.
9. Морфологія коків.
10. Будова бактеріальної клітини. Капсулоутворення. Функції капсульного шару у життєдіяльності мікроорганізмів, ослизнення харчових продуктів.
11. Будова бактеріальної клітини. Нуклеоїд, плазміди, рибосоми, мезосоми, ЦПМ, клітинна стінка.
12. Клітинна стінка, грампозитивні та грамнегативні бактерії. Основні етапи приготування препарату-мазка та забарвлення його за Грамом.
13. Спороутворення у бактерій. Підвищена стійкість спор до впливу високих температур, УФ-променів та дії дезінфікуючих речовин. Значення спороутворюючих мікроорганізмів для харчової промисловості.
14. Мікроміцети. Загальна характеристика (будова клітини, тип дихання, тип живлення, способи розмноження), значення в народному господарстві.
15. Класифікація мікроміцетів. Характеристика важливих для харчової промисловості зигоміцетів.
16. Класифікація мікроміцетів. Характеристика важливих для харчової промисловості міцеліальних аскоміцетів.
17. Класифікація мікроміцетів. Характеристика важливих для харчової промисловості міцеліальних дейтероміцетів. Патогенні дейтероміцети.
18. Мікози, мікотоксикози. Специфічні властивості мікотоксинів, їх продуценти, ГДК, профілактичні заходи.
19. Дріжджі. Розповсюдження в природі, будова клітини, фізіологічні ознаки, способи розмноження, значення у народному господарстві. Культурні та дикі дріжджі.
20. Класифікація дріжджів. Характеристика важливих для харчової промисловості аскоміцетів. Технологічна класифікація дріжджів.
21. Класифікація дріжджів. Характеристика важливих для харчової промисловості дейтероміцетів.
22. Загальна характеристика вірусів. Їх розміри та будова.
23. Класифікація та хімічний склад вірусів.
24. Механізм репродукції вірусів.
25. Віруси, патогенні для людей та тварин. Вплив на віруси факторів зовнішнього середовища.
26. Фаги. Загальна характеристика, принципи класифікації, морфологія. Хімічний склад фагів, їх взаємодія з клітинами.
27. Розповсюдження фагів у природі та їх практичне значення в харчовій промисловості та біотехнології.
28. Хімічний склад мікроорганізмів. Метаболізм та його особливості у мікроорганізмів.
29. Класифікація мікроорганізмів за типом дихання.
30. Класифікація мікроорганізмів за типом живлення.
31. Тургор, плазмоліз, плазмоптиз. Значення для харчової промисловості.
32. Механізми транспорту поживних речовин у мікробну клітину.
33. Осмофільні мікроорганізми та їх значення у харчовій промисловості.
34. Виготовлення препаратів. Прості та складні методи забарвлення.
35. На які фази поділяється крива росту мікроорганізмів на незмінному поживному середовищі? Охарактеризуйте їх.
36. Поживні середовища. Вимоги до поживних середовищ, класифікації.
37. Класифікація поживних середовищ за призначенням.
38. Класифікація поживних середовищ за консистенцією та походженням.
39. Методи стерилізації.
40. Методи термічної та холодної стерилізації.
41. Інфекція. Особливості інфекційного процесу. Періоди розвитку інфекційного захворювання.
42. Роль мікроорганізмів у виникненні та розвитку інфекційного процесу. Патогенність та вірулентність. Фактори патогенності. Вкажіть відмінності між ендо- та екзотоксинами. Наведіть приклади продуцентів токсинів.
43. Що таке спорадична захворюваність, епідемія, пандемія? Наведіть приклади.
44. Захворювання, які передаються через харчові продукти. Харчові отруєння. Збудники. Характеристика Clostridium botulinum.
45. Захворювання, які передаються через харчові продукти. Харчові токсикоінфекції. Збудники. Характеристика Escherichia coli.
46. Харчові отруєння. Збудники та профілактика харчових отруєнь. Характеристика Staphylococcus aureus.
47. Мікрофлора повітря. Чашковий метод дослідження. Його переваги та недоліки.
48. Санітарно-бактеріологічне дослідження обладнання і тари. Показники ДСТУ.
49. Санітарно-бактеріологічний контроль води. Які показники при цьому визначають?
50. Санітарно-бактеріологічне дослідження рук працівників харчових підприємств.
51. Чисті культури мікроорганізмів. Виділення чистих культур мікроорганізмів за методом Коха.
52. Назвіть основні групи факторів, які впливають на розвиток мікроорганізмів. Наведіть класифікацію мікроорганізмів за температурою їх розвитку.
53. Класифікація мікроорганізмів за потребою у волозі та як цей вплив використовується в харчовій промисловості?
54. Вплив концентрації сухих речовин у поживному середовищі на життєдіяльність мікроорганізмів. Осмотичні мікроорганізми та їх роль в харчовій промисловості.
55. Вплив біологічних факторів зовнішнього середовища на життєдіяльність мікроорганізмів. Антагонізм. Використання таких взаємовідношень в харчовій промисловості.
56. Що таке антибіотики? Які вимоги висувають до антибіотиків, що використовуються в харчовій промисловості? Як визначити чутливість мікроорганізмів до антибіотиків?
57. Нормальна мікрофлора тіла людини. Що таке «дисбактеріози»? Що їх викликає?
58. Які хімічні сполуки називають антисептиками? Мікробостатична та мікробоцидна дія антисептиків. Чому застосування антисептиків для біологічної стабілізації харчових продуктів обмежене?
59. Як впливають інфрачервоне випромінювання, УФ-промені, СВЧ та видиме світло на розвиток та життєдіяльність мікроорганізмів?
60. Дайте визначення стерилізації. Чи можна застосовувати для стерилізації харчових продуктів пастеризацію, заморожування, УФ-промені? Відповідь обґрунтуйте.
61. Які мікроорганізми викликають молочнокисле бродіння? Охарактеризуйте їх роль у харчовій промисловості та життєдіяльності людини. Що таке «пробіотики»?
62. Які мікроорганізми приймають участь в кругообігу азоту в природі? Яке значення вони мають для харчових виробництв?
63. Хімізм процесу гниття. Характеристика гнильних мікроорганізмів. Їх роль в харчовій промисловості.
64. Дайте визначення імунітету. Що таке антиген та антитіло?
65. Охарактеризуйте тканинний, гуморальний і функціональний імунітет.
66. Що таке антиген? Які агенти можуть виконувати в організмі людини роль антигенів?
67. Імунітет. Що таке антитіло? Класифікація антитіл за механізмом дії.
68. Охарактеризуйте види імунітету. Як впливає підвищення температури тіла людини під час інфекційного захворювання на патогенну мікрофлору, яка викликала це захворювання?

назад до списку

Останні новини:

Відкрита лекція «Наукові напрямки сучасної генетики»
18 жовтня відбулася відкрита лекція «Наукові напрямки сучасної генетики» кандидата білогічних наук, доцента кафедри генетки та молекулярної біології біологічного факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова Січняка Олександра Львовича. Були присутні викладачі та студенти кафедри
Вітаємо переможців олімпіади з технічної мікробіології
Семенченко К. ТХ-308а – I місце
Михайловська В. ТЗХ-33а – I місце
Дубина А. А. ТЛ-307 – II місце
Савченко В. В. ТЗХ-33а – III місце
Відкрита лекція доцента Труфкаті Людмили Вікторівни
26 вересня відбулася відкрита лекція (для групи ТЗХ-33 у рамках дисципліни «Мікробіологія галузі») доцента Труфкаті Людмили Вікторівни «Мікроорганізми – збудники бродіння заквасок і тіста. Сировина та поліпшувачі хлібопекарного виробництва. Особливості технологій хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів». Були присутні завідувач та викладачі кафедри БМФХ та представник методичного відділу ОНАХТ.
Олімпіада з технічної мікробіології
Олімпіада з технічної мікробіології відбудеться 12 жовтня о 14:30 в аудиторії А-424. Запрошуються усі бажаючі!