Склад кафедри

КАПРЕЛЬЯНЦ ЛЕОНІД ВІКТОРОВИЧ

КАПРЕЛЬЯНЦ ЛЕОНІД ВІКТОРОВИЧЗ 1990 р. і по теперішній час кафедру очолює професор Л.В. Капрельянц – Лауреат Державної премії України в області науки і техніки за цикл наукових робіт «Наукові основи технологій здобуття рослинних біополімерних ком-плексів – харчових волокон і їх використання в лікувально-профілактичному харчування». Йому присуджено почесне звання Заслуженого діяча науки і тех-ніки України; вручена Почесна грамота Кабінету Міністрів України за вагомі трудові досягнення, особистий вклад в підготовку висококваліфікованих фахівців зернопереробної і харчової промисловості та плідну наукову діяль-ність. Л.В. Капрельянц був вибраний академіком Міжнародної академії холоду та асоційованим членом Міжнародної спілки з харчових технологій. Є пред-ставником України в Європейській асоціації з харчової хімії. членом експертної ради з харчових технологій та атестаційної колегії міністерства освіти та науки України, членом редакційних колегій шести фахових журналів, головою спеціалізованої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій в ОНАХТ, членом експертної ради з «Біології, біотехнології харчування» при МОН України. Капрельянц Л.В. – провідний вчений в галузі харчової хімії та біохімії, а також технології переробки рослинної сировини, праці якого відомі не тільки в Україні але й за її межами. Своїми науковими дослідженнями він показав, що на відміну від традиційних технологічних методів біотехнологічні методи переробки вторинної рослинної сировини забезпечують потрібну гли-бину її трансформації, а також дозволяють зберігати та виділяти цінні лабільні харчові інгредієнти, які є важливими компонентами лікувально-профілактичних та функціональних продуктів.

Рішення проблеми комплексної переробки рослинної сировини біотехно-логічними методами полягає в розробці нових оригінальних напрямків розвит-ку прикладної харчової науки, які базуються на глибоких теоретичних та ек-спериментальних дослідженнях механізмів біотрансформації таких складних полімерних субстратів як крохмаль, білкові речовини, геміцелюлози, целюлози та ін.

Л.В.Капрельянц вперше в Україні почав розробку такого перспективного напрямку, як цілеспрямоване використання ферментів мікробного походження в біотехнологічних процесах. Наукова новизна досліджень полягає в системно-му підході до вирішення проблеми комплексної переробки рослинної сировини, який передбачає застування безвідходних технології за участю ендогенних ферментів, екзогенних ферментних препаратів та мікроорганізмів. Такий підхід дозволяє повніше використовувати рослинні ресурси. Залучати до харчового раціону додаткові джерела, інтенсифікувати технологічні процеси, зробити їх екологічно безпечними, розширити асортимент продукції, що отримується, зо-крема за рахунок одержання лікувально-профілактичних та функціональних продуктів.

Теоретично обґрунтована і експериментально підтверджена можливість спрямованого ензиматичного регулювання функціональних властивостей біополімерів харчових волокон, крохмалю, білкових речовин. Визначено ос-новні закономірності підбору компонентів системи ферментів та роль окремих ферментів в процесах біоконверсії рослинних полімерів.

Науково обґрунтована та експериментально випробувана схема послідов-ного фракціонування компонентів рослинної сировини з використанням мікробних деполімераз, що дозволило вирішити задачу розробки комплексної безвідходної технології.

Теоретично-експериментальне дослідження біохімічного складу та вла-стивостей вторинних продуктів зернової сировини показало принципову мож-ливість їхньої біоконверсії у харчові поліфункціональні та біологічно активні добавки лікувально-профілактичного призначення, а також кормові продукти.

Наукова новизна розробок Л.В.Капрельянца підтверджена 50 авторськи-ми свідоцтвами та патентами. Він є автором 472 наукових праць, з яких 7 моно-графії та 4 підручника.

Нагороди:

– Академік міжнародної академії холоду (1997 рік)
- Почесна Грамота Кабінету міністрів України (з нагрудним знаком) – ( 2002 рік)
- Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002 рік)
- Почесна Грамота Міністра освіти і науки України (2004 рік).
- Заслужений діяч науки і техніки України (2006 рік)
- Відмінник освіти України (2007 рік)
- Нагороджений знаком «За наукові досягнення» (2007 рік)
- Заслужений професор Одеської національної академії харчових техно-логій (2008 рік)
- Почесна Грамота голови Одеської державної адміністрації (2008 рік)
- Нагороджений нагрудним знаком «За вклад у розвиток академії» (2009 рік)

Контактна інформація:
телефон 712-41-12
е-mаil:leonid@onaft.edu.ua

ПИЛИПЕНКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

ПИЛИПЕНКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНАЗакінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова за спеціальністю «Технологія консервування», кваліфікація інженер-технолог. Захистила докторську дисертацію на тему «Біохімічні основи комплексної переробки листових овочів» у 1994 році.

Працює професором на кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування. Викладає такі дисципліни: «Біологічна хімія», «Технічна мікробіологія» та «Мікробіологія галузі». Відповідає за методичну роботу кафедри. Більше 35 років займається викладацькою та науково-дослідниць¬кою діяльністю в галузі біохімії консервування рослинної сировини, харчової мікробіології, контролю якості та безпеки харчових продуктів, розробки методології та сучасних прискорених методів аналізу харчових продуктів.

Керує науковою роботою з розробки наукових основ визначення безпеки рослинних харчових продуктів у ПНДЛ. Приймала участь у розробці 18 гармонізованих стандартів України.

Як науковий керівник підготувала 1 доктора та 7 кандидатів технічних наук.

Член двох спеціалізованих рад з захисту кандидатських та докторських дисертацій (Д 41.088.01 та Д 41.088.02), вчених рад факультетів ТВіНБ та ТЕХПіПКЗ, редколегії журналу «Харчова наука і технології», оргкомітету наукових конференцій КубДТУ, комісії України «Codex Alimentarius». Учасник міжнародної програми «Безпечні продукти» («Safe Foods»).

Опублікувала більше 300 наукових робіт, у тому числі 82 винаходи та патенти, 5 монографій та підручників. Серед останніх співавторство у двох книгах «Консервування хпрчових продуктів. Мікробіологія, енергетика, контроль» та «Біологічні методи в оценці безпеки рослиних харчових продуктів та інгредієнтів». Систематично бере участь у міжнародних конференціях та симпозіумах Марракеш (Марокко), Звенигород (Росія), Пловдів (Болгарія), Будапешт (Угорщина), Прага (Чеська республика), Барселона (Іспанія).

Нагороди: «Відмінник освіти України», грамоти Одеської обласної адміністрації та інших рівнів.

Контактна інформація:
телефон 712-41-12
е-mаil:руlуреnkо@mаil.ru

ВЕЛИЧКО ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

ВЕЛИЧКО ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНАЗакінчила Одеський технологічний інститут ім. М.В.Ломоносова за фахом інженер-хімік-технолог, хімічна технологія деревини.

Захистила кандидатьку дисертацію за темою : «Технологічні властивості виноградної лози як сировини для гідролізної промисловості» під керівництвом д.т.н. проф. Дудкіна М.С. та к.т.н., доц.. Голівец Г.І. Працює доцентом кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування. Викладає дисципліни: «Біохімія», «Технічна мікробіологія», «Біологія», «Основи фізіології та гігієни харчування». Очолює науковий кружок «Сучасна біотехнологія та нанотехнологія, їх розвиток». Проводить наукову роботу з аспірантами та студентами приймає участь внутрішніх та міжнародних конференціях. За її керівництвом підготовлено дві кандидатські дисертації одна з них захищена.

Має понад 200 публікацій, неодноразово приймала участь в виставках де була нагороджена дипломами та медалями першого ступеню, грамотами. Неодноразово отримувала грамоти ректора, проректорів, управління освіти і наукової діяльності облдержадміністрації за наукову роботу та значний внесок у підготовці висококваліфікованих спеціалістів.

Контактна інформація:
телефон 712-42-68

ЄВДОКИМОВА ГАЛИНА ЙОСИФІВНА

ЄВДОКИМОВА ГАЛИНА ЙОСИФІВНАЗакінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за фахом хімік-біолог 1960 – 1965 рр. Закінчила аспірантуру в ОНАХТ за спеціальністю технологія зберігання та переробки зерна. У 1972 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Гідротермічна обробка зерна кукурудзи та вплив її на технологічні та біохімічні властивості крупи при зберіганні» під керівництвом д.т.н., проф. В.А. Яковенко.

Працює доцентом на кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування. Протягом більше 27 років є членом профкому співробітників академії, входить до складу методичної ради факультету ТЗХКВКіБ, де виконує обов'язки секретаря вченої ради факультету. У 2007 р. академія доручила Галині Йосифівні очолити «Вищу школу педагогічного майстерства». Очолює науковий гурток «Дослідження впливу режимів зберігання на зміну біохімічних і мікробіологічних показників якості рослинної сировини».

Має 250 публікацій, з яких 2 патенти на винахід та 50 методичних вказівок. Серед яких статті «Оценка качества сырья для производства комбикомов», «Использование гидролитических ферментов при производстве соевого экстракта».

За вагомий внесок у розвиток академії, підготовку висококваліфікованих кадрів для харчової та зернопереробної промисловості, багаторічну плідну наукову діяльність та особистий внесок в організацію навчального процесу, активну участь у роботі профспілкової організації неодноразово нагороджувалася грамотами академії, ДАК «Хліб України» і Одеського обласного комітету профспілок працівників освіти і науки України. У 2011 р отримала звання «Заслужений доцент ОНАХТ», а в 2012 р – медаль «За внесок у розвиток вищої освіти регіону».

Контактна інформація:
телефон 712-42-68

ЄГОРОВА АНТОНІНА ВІКТОРІВНА

ЄГОРОВА АНТОНІНА ВІКТОРІВНАЗакінчила Одеський технологічний інститут ім. М.В.Ломоносова в 1981 році за спеціальністю Технологія зберігання та переробки зерна. В ОНАХТ працює з 1991 року. В 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка технології виробництва безлактозного зернового продукту» під науковим керівництвом д.т.н., проф. Л.В. Капрельянца.

Працює доцентом кафедри біохімії мікробіології та фізіології харчування. Викладає дисципліни «Технічна мікробіологія», «Мікробіологія виробництв» для технологів харчової промисловості, «Мікробіологія в ресторанному господарстві».

Науковий керівник Науково-дослідної лабораторії мікробіології ім. проф. О.Я. Кириленко. Відповідає за роботу мікробіологічного блоку кафедри. Керувала роботою з реконструкції, модернізації та підготовки учбових лабораторій мікробіології до атестації. Лабораторії отримали дозвіл Санітарно епідеміологічної станції на право проведення мікробіологічних досліджень з мікроорганізмами III-IV груп патогенності. Приймала участь у розробці навчальних програм дисциплін «Технічна мікробіологія» та «Мікробіологія галузі» для підготовки бакалаврів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» усіх професійних спрямувань.

Співавтор двох підручників «Технічна мікробіологія» 2006 р та «Технічна мікробіологія. Лабораторний практикум» 2012 р. та навчального посібника "Мікробіологія харчових виробництв" 2016 р. видавництва та методичного забезпечення мікробіологічних дисциплін. Має 158 наукових публікацій та 13 патентів на винаходи. Працює над науковою темою «Наукові основи удосконалення технології виробництва зернових функціональних продуктів харчування».

Нагороджена почесною грамотою Міністра Міністерства освіти і науки України (2007 р.), грамотою Начальника управління освіти і наукової діяльності Одеської Облдержадміністрації (2005 р.) та почесною відзнакою «Відмінник освіти» (2007 р.).

Контактна інформація:
телефон 712-42-68

КАНАНИХІНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

КАНАНИХІНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНАЗакінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова. Захистила кандидатську дисертацію під керівництвом Капрельянца Л.В. на тему «Використання ферментних препаратів для отриманих консервованих харчових продуктів» у 1991 році.

Доцент кафедри біохімії,мікробіології та фізіології харчування. Викладає дисципліни: «Технічна мікробіологія», «Біологічна хімія». З липня 2007 р. – проректор з навчально-педагогічної та виховної роботи. Очолює оргкомітет Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів з міжнародною участю "ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДІ".

Напрям наукової роботи – біотехнологічні аспекти технологічних процесів харчових виробництв. Має понад 100 публікацій.Автор 1 свідоцтва та 4 патентів на винахід, 1 патенту на корисну модель, співавтор 2 підручників. Серед них книга «Одесская национальная академия пищевых технологий», патент «Спосіб приготування хлібобулочних виробів пониженої вологості з хмелем».

Нагороди: почесна грамота Одеської обласної державної адміністрації, почесна грамота Одеської обласної ради, почесна грамота департамента освіти та науки Одеської ОМА.

Контактна інформація:
телефон 712-41-79

КИЛИМЕНЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

КИЛИМЕНЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНАЗакінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова за спеціальністю інженер-хімік-технолог, «Хімічна технологія деревини». Закінчила аспірантуру (ОНАХТ) за спеціальністю 03.00.20 - біотехнологія, рр. Захистила дисертаційну роботу за темою «Розробка бiотехнологiї отримання кормового бiлка на основi нетрадицiйної рослинної сировини» під науковим керівництвом д.т.н., проф. Л.В. Капрельянца.

Працює доцентом кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування. Викладає дисципліни: «Технічна мікробіологія», «Основи фізіології та гігієни харчування», «Санітарія та гігієна у ресторанному господарстві». З 2004 р. очолює відділ довузівської підготовки. Веде наукову роботу зі студентами, приймає активну участь у внутрішніх та міжнародних конференціях. Очолює науковий кружок «Дослідження впливу іммобілізації на пробіотіки». Працює над темою «Дослідження особливостей структуротворних процесів у виробництві білоквмісних продуктів харчування під дією ферменту трансглутамінази».

На сьогоднішній день має 93 публікації, серед яких наукові статті, патенти на винахід, конспекти лекцій, методичні посібники, підручники. Серед них «Технічна міробіологія. Лабораторний практикум. Навчальний посібник», опорний конспект лекцій з курсу «Гігієна та санітарія для бакалаврів 6.05.701 денної та заочної форм навчання».

Неодноразово отримувала грамоти ректора, проректора, подяки ректора за плідну наукову працю та значний внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів. Також нагороджена грамотами Верховної Ради України, мера м. Одеса та губернатора Одеської області.

Контактна інформація:
телефон 712-42-68

ТРУФКАТІ ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА

ТРУФКАТІ ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНАЗакінчила в 2003 році Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю технологія зберігання, консервування та переробки молока, отримала кваліфікацію магістр. У тому ж році поступила до аспірантури до д.т.н., проф. Капрельянца Л.В.. До 2006 року працювала над дисертацією і викладала на кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування. У листопаді 2006 року успішно захистила дисертацію на тему «Розробка біотехнології комбінованих молочно-рослинний продуктів», в результаті чого Труфкаті Л.В. було присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 03.00.20-біотехнологія.

З 2003 року веде лабораторні роботи з усіх дисциплін, які читаються на кафедрі. З 2010 року читає лекції з дисциплін «Технічна мікробіологія», «Мікробіологія галузі», «Мікробіологія», «Основи фізіології та гігієни харчування».

У січні 2013 року Труфкаті Л.В. присвоєно вчене звання доцента кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування.

Окрім викладання займається науковими дослідженнями за темою «Удосконалення контролю якості та безпеки, а також технологій виробництва продуктів харчування рослинного і тваринного походження».

З жовтня 2008 року є співробітником науково-дослідної лабораторії мікробіології Науково-дослідного інституту зерна і харчових продуктів, яка відкрита на кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування.

Керує науковою роботою студентів, які потім успішно доповідають про свої результати на студентських конференціях і беруть участі в конкурсах наукових студентських робіт.

З жовтня 2014 роки є стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих учених і працює над темою «Науково-технічні основи створення нового покоління сінбіотіческіх БАД».

На сьогоднішній день має 100 наукових публікацій у співавторстві, які включають 5 Деклараційних патентів України на корисну модель, 1 підручник з грифом Міністерства освіти і науки України та 1 монографію.

Контактна інформація: ОНАХТ, Д-230, телефон 712-42-68
e-mail: trufkati@gmail.com

ШПИРКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

ШПИРКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНАЗакінчила Одеській національний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю аналітична хімія.

Декан факультету прикладної екології, енергетики і нафтогазових технологій

Працює доцентом кафедри біохімії мікробіології та фізіології харчування, є членом Ради факультету ТВКПіТ. Викладає такі дисципліни: “Біохімія”, “Біологія”, “Основи фізіології та гігієни харчування”, „Основи валеології”, “Технічна мікробіологія”.

Є відповідальним виконавцем по держбюджетній темі в ПНІЛ. Приймає участь в роботі студентських та викладацьких наукових конференцій. Має 37 публікацій.

Виконує обов’язки куратора академічної групи факультету ТВКПіТ.

Контактна інформація:
телефон (0482)712-41-12

ВОЛОВИК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

ВОЛОВИК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНАЗакінчила Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса» 2004-2009 рр. Закінчила аспірантуру (ОНАХТ) за спеціальністю 03.00.20  біотехнологія, 2009-2012 рр. Захистила дисертаційну роботу за темою «Розробка технології інкапсульованих пробіотичних мікроорганізмів» під науковим керівництвом д.т.н., проф. Л.В. Капрельянца.

Працює асистентом на кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування. Викладає такі дисципліни: «Біохімія», «Технічна мікробіологія», «Основи фізіології та гігієни харчування», «Мікробіологія харчових продуктів», «Мікробіологія зерна та продуктів його переробки». Бере участь у науково-практичних студентських конференціях ОНАХТ.

Контактна інформація:
e-mail: Ta-Vol@yandex.ru
Тел.: 712- 41-12

ОХОТСЬКА МАРІЯ ІГОРІВНА

ОХОТСЬКА МАРІЯ ІГОРІВНА Закінчила ОНАХТ за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» 2001-2006 рр. Закінчила аспірантуру за спеціальністю 03.00.20 - біотехнологія, 2006-2008 рр. Захистила дисертаційну роботу за темою «Розробка технологій функціональних інгредієнтів з про- та пребіотичними властивостями» під науковим керівництвом д.т.н., проф. Л.В. Капрельянца. Проходила підвищення кваліфікації у «Школі педагогічної майстерності», ОНАХТ.

Працює асистентом на кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування. Викладає дисципліни: «Біологічна хімія», «Технічна мікробіологія», «Мікробіологія галузі», «Гігієна та санітарія», «Основи фізіології та гігієни харчування», «Основи біобезпеки та біоетики в галузі». Розробила пакет нормативно-технічної документації для нової дисципліни «Основи біобезпеки та біоетики в галузі».

Відповідальна за звітування по науковій діяльності кафедри, організацію та проведення олімпіад з дисциплін: «Біохімія», «Мікробіологія», «Біологія». Відповідальна за організацію та проведення студентської та науково-викладацької конференції. Відповідальна за технічні питання у проведенні методичної роботи. Приймає участь у профорієнтаційній роботі. Виконує обов'язки куратора. Очолює науковий кружок «Дослідження впливу іммобілізації на пробіотіки». Має 31 публікацію, 8 патентів на корисну модель та 1 патент на винахід.

Контактна інформація:
телефон (0482)712-41-12
е-mаil:maria0214@yandex.ru

ПЕТРОСЬЯНЦ АРСЕН ПЕТРОВИЧ

ПЕТРОСЬЯНЦ АРСЕН ПЕТРОВИЧЗакінчив Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю технологія громадського харчування 1995-2000 рр. Закінчил аспірантуру (ОНАХТ) за спеціальністю 03.00.20 - біотехнологія, 2000-2003 рр. Захистил дисертаційну роботу за темою «Розробка біотехнології отримання гідролітичного ферментного препарату з α- галактозидазною активністю» під науковим керівництвом д.т.н., проф. Л.В. Капрельянца.

Працює доцентом кафедри біохімії мікробіології та фізіології харчування. Викладає такі дисципліни: „Біохімія”, „Лікувальні властивості продуктів з основами дієтології”, „Технічна мікробіологія”, „Основи фізіології та гігієни харчування”, „Мікробіологія спецкурсів”. Відповідальний за профорієнтаційну роботу. Приймає участь у наукових конференціях. Наукова діяльність відображена у публікаціях.

Контактна інформація:
телефон 712-41-12

ШВЕЦЬ НАТАЛЬЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

ШВЕЦЬ НАТАЛЬЯ ОЛЕКСАНДРІВНАЗакінчила Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю технологія зберігання та переробки зерна.

Працює асистентом кафедри біохімії мікробіології та фізіології харчування, секретар кафедри, методист відділу профорієнтаційної роботи. Викладає такі дисципліни: „Біохімія”, „Біологія”, „Технічна мікробіологія”, „Основи фізіології та гігієни харчування”, „ Мікробіологія спецкурсів ”. Приймає участь у наукових та методичних конференціях. Наукова діяльність підтверджена публікаціями та патентом.
Виконує обов’язки куратора академічної групи факультету ТВКПіТ

Контактна інформація:
телефон 712-41-12, 712-40-67
е-mаil:nashvets@mail.ru

ВІНКЕРТ ДІНА ЯКІВНА

ВІНКЕРТ ДІНА ЯКІВНА

Закінчила Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю «Технологія переробки, консервування та зберігання риби та морепродуктів», 2005-2010 рр, отримала кваліфікацію магістра. Закінчила аспірантуру (ОНАХТ) за спеціальністю 03.00.20  біотехнологія, 2010-2014 рр. Виконує дисертаційну роботу за темою «Розробка технології ліпосомальних форм ферментних препаратів» під науковим керівництвом д.т.н., проф. Л.В. Капрельянца та консультанта к.т.н., доц. Величко Т.О.

Працює асистентом на кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування. Викладає дисципліни: «Біологічна хімія», «Технічна мікробіологія», «Мікробіологія галузі», «Основи біології», «Основи фізіології та гігієни харчування».

Відповідальна за профорієнтаційну роботу кафедри.

Має 15 публікацій. Найбільш значущі: стаття «Разработка технологии получения липосомальных форм ферментных препаратов» у збірнику Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – О.: 2014. Вип. 46. –Т. 2. та «Пролонгированное действие липосомальных ферментов во время созревания сыров» у збірнику матеріалів VII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді». – О.: 2014.

Контактна інформація:
тел: 7214112
е-mаil scorpioo@mail.ru

ЖУРЛОВА ОЛЕНА ДМИТРІЇВНА

ЖУРЛОВА ОЛЕНА ДМИТРІЇВНА

Закінчила Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів та овочів» 2006-2011 рр., Отримала кваліфікацію магістр.

Закінчила аспірантуру (ОНАХТ) за фахом 03.00.20 - біотехнологія, 2010-2014 рр. Захистила дисертаційну роботу за темою «Розробка біотехнології функціональних інгредієнтів із зернової сировини» під керівництвом д.т.н., проф. Капрельянц Л.В. у 2015 р.

Працює асистентом на кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування. Викладає дисципліни: «Біологічна хімія», «Технічна мікробіологія», «Основи фізіології та гігієни харчування». Молодший науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії ОНАХТ.

Відповідальна за профорієнтаційну роботу, дистанційну освіту та сайт факультету ТВтаНБ. Куратор групи БІО-19.

Має 20 публікацій і 1 патент на корисну модель. Найбільш значущі: тези доповідей «Bioactive compounds and dietary fibers in new developed cereal products» на конференції «Tradition food international 2012», 4-5 oct. 2012. - Cesena (Italy); «Фитокомпоненты зернового сырья: строение, свойства, применение» у журналі Харчова наука і технологія. - № 4. - 2013. Нагороджена Почесною грамотою ректора ОНАХТ за відмінні успіхи в навчанні та активну роботу в студентському самоврядуванні.

Контактна інформація:
тел: 7214112
е-mаil lyasya89@mail.ru

СТИНГАЧ ІРИНА ВІТАЛІЇВНА

СТИНГАЧ ІРИНА ВІТАЛІЇВНА Закінчила Одеський національний політехнічний університет за спеціальністю інженер-хімік-технолог, 1975-1980 рр.

На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування займає посаду завідуючої лабораторією біохімії. Відповідає за матеріальне забезпечення кафедри. Консультує студентів, аспірантів різних спеціальностей. Бере участь у розробці методичних вказівок і нових лабораторних робіт з дисциплін: «Біохімія», «Основи гігієни та фізіології харчування».

Контактна інформація:
тел: 712-41-12

ГОВОРІНА РОЗАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

ГГОВОРІНА РОЗАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНАЗакінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова за спеціальністю «Технологія хлібопекарського, кондитерського та макаронного виробництв» 1981–1986 рр.

На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування займає посаду завідуючої лабораторією мікробіології. Відповідає за матеріальне забезпечення кафедри.

Контактна інформація:
тел: 712-42-70

ТАРАХТІЙ ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

ТАРАХТІЙ ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНАЗакінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова за фахом інженер-технолог гідролізного виробництва, 1966-1973 рр.

На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування займає посаду інженера. Виконує обов'язки профорга кафедри. Консультує студентів, аспірантів різних спеціальностей. Бере участь у розробці методичних вказівок і нових лабораторних робіт з дисциплін: «Біохімія», «Основи гігієни та фізіології харчування».

Контактна інформація:
тел: 712-41-12

УРВАЧОВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

УРВАЧОВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНАЗакінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова за спеціальністю «Технологія хлібопекарського, кондитерського та макаронного виробництв», 1972-1977 рр.

На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування займає посаду інженера. Консультує студентів, аспірантів різних спеціальностей. Бере участь у підготовці лабораторних робіт з дисциплін: «Біохімія зерна» та «Основи фізіології та гігієни харчування».

Контактна інформація:
тел: 712-41-12

ПАУЛІНА ЯРОСЛАВНА БОРИСІВНА

ПАУЛІНА ЯРОСЛАВНА БОРИСІВНАЗакінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю біолог-фізіолог рослин, мікробіолог, 1956-1961 рр.

На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування займає посаду старшого інженера та приймає участь у підготовці лабораторних занять з мікробіології. Консультує аспірантів та студентів-магістрів різних технологічних спеціальностей, надає їм практичну допомогу у плануванні та виконанні мікробіологічних досліджень з безпеки харчових продуктів та додаткових матеріалів.

Приймає участь у розробці методичних вказівок та нових лабораторних робіт для студентів, а також веде практичні заняття зі спеціалістами харчової промисловості за підвищення їхньої кваліфікації на факультеті післядипломної освіти.

Виконує контроль промислової стерильності консервів, стерилізованих за режимами, розробленими НДЛ стерилізації, оцінки якості та безпеки консервованих продуктів у рамках госпдоговірної тематики.

Веде роботу з забезпечення науково-дослідницької лабораторії кафедри необхідною нормативно-технічною документацією.

Співавтор навчального посібника "Мікробіологія харчових виробництв" 2016 р.

Контактна інформація:
тел: 712-42-70

МАРКАРЯН АННА АЛЕКІВНА

МАРКАРЯН АННА АЛЕКІВНАЗакінчила Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю «Технологія виноробства та бродильних виробництв».

На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування займає посаду інженера. Бере участь у підготовці лабораторних робіт з дисциплін: «Біохімія», «Основи фізіології та гігієни харчування», «Біологія». Відповідає за роботу канцелярії кафедри. Бере участь у розробці лабораторного практикуму з дисципліни «Біологія» та виставках наукових досягнень ОНАХТ.

Контактна інформація:
тел: 712-41-12

ЖУК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

ЖУК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНАЗакінчила Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова за фахом мікробіологія – вірусологія, 1999-2004 рр.

На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування займає посаду старшого лаборанта. Консультує студентів, магістрів різних спеціальностей.

З вересня 2017 року – аспірантка кафедри.

Контактна інформація:
тел: 712-42-70

ЄРИГАНОВ КИРИЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ

ЄРИГАНОВ КИРИЛО ВАЛЕРІЙОВИЧЗакінчив біологічний факультет Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова за спеціальністю мікробіологія та вірусологія (2001 – 2006 рр.). Закінчив аспірантуру у Ботанічному саду ОНУ ім. І. І. Мечникова та ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таірова» на межі біології мікроміцетів, екології та ботаніки (2006 –2009 рр.).

На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування займає посаду старшого лаборанта та приймає участь у підготовці занять з мікробіології. Консультує студентів різних спеціальностей та надає їм допомогу у плануванні та виконанні мікробіологічних досліджень.

Виконує дослідження харчових продуктів і сировини на присутність залишків мікотоксинів за сучасною методикою імуноферментного анализу, а також на присутність залишків антибіотиків мікробіологічним методом. Відповідає за роботу на мікропланшетному фотометрі StatFax 4700. Веде музейні культури мікроорганізмів, необхідні для роботи кафедри. Має 8 публикацій, найбільш значущі: «Антагонистические свойства микромицетов филлопланы винограда сортов Сухолиманский белый и Одесский черный», «Сезонная динамика микоценоза филлопланы винограда сортов Сухолиманский белый и Одесский черный».

Відповідальний за міжнародні зв'язки та сайт кафедри

Контактна інформація:
тел: 712-42-70
е-mаil kiryer@rambler.ru

САДОВНИК МАРИНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА

САДОВНИК МАРИНА В'ЯЧЕСЛАВІВНАЗакінчила Механіко-технологічний технікум ОНАХТ за спеціальністю «Технологія зберігання і переробки зерна» 1999-2003 рр., Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю «Технологія зберігання і переробки зерна» 2003-2010 рр.

На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування займає посаду інженера з 2012 р. Приймає участь у забезпеченні лабораторних робіт з мікробіології.

Контактна інформація:
тел: 712-42-70

ЗИКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГІЇВНА

ЗИКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГІЇВНА

Закінчила Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, за фахом біологія та здобула кваліфікацію бакалавра в 2008-2012 р., продовжила навчання за спеціальністю вірусологія та здобула кваліфікацію магістра в 2012-2013 р.

Закінчила аспірантуру у ОНАХТ а спеціальністю 03.00.20 (біотехнологія) під керівництвом д.т.н., проф. Капрельянца Л.В., тема дисертаційної роботи «Біотехнологія селенвмісних пробіотиків».

На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування займає посаду інженера та приймає участь у забезпеченні лабораторних робіт з мікробіології.

Має 9 публикацій. Найбільш значущі – тези доповідей: «Характеристика кінетичних параметрів накопичення біомаси Lactobacillus acidophilus на середовищі з додаванням різних концентрацій селену» на Х Міжнародній науково-практичній конференції «Харчові технології 2014»; «Оцінка інсектицидної активності нового бактеріального препарату Bacillus thuringiensis ОНУ 15 під час його зберігання» на 68-й звітній студентській конференції ОНУ ім. І.І. Мечникова, 24-26 квітня 2012 року

Контактна інформація:
тел: 721-41-12
e-mail: natashenka.tregub@mail.ru

Останні новини:

Відкрита лекція «Наукові напрямки сучасної генетики»
18 жовтня відбулася відкрита лекція «Наукові напрямки сучасної генетики» кандидата білогічних наук, доцента кафедри генетки та молекулярної біології біологічного факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова Січняка Олександра Львовича. Були присутні викладачі та студенти кафедри
Вітаємо переможців олімпіади з технічної мікробіології
Семенченко К. ТХ-308а – I місце
Михайловська В. ТЗХ-33а – I місце
Дубина А. А. ТЛ-307 – II місце
Савченко В. В. ТЗХ-33а – III місце
Відкрита лекція доцента Труфкаті Людмили Вікторівни
26 вересня відбулася відкрита лекція (для групи ТЗХ-33 у рамках дисципліни «Мікробіологія галузі») доцента Труфкаті Людмили Вікторівни «Мікроорганізми – збудники бродіння заквасок і тіста. Сировина та поліпшувачі хлібопекарного виробництва. Особливості технологій хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів». Були присутні завідувач та викладачі кафедри БМФХ та представник методичного відділу ОНАХТ.
Олімпіада з технічної мікробіології
Олімпіада з технічної мікробіології відбудеться 12 жовтня о 14:30 в аудиторії А-424. Запрошуються усі бажаючі!